Super Bowl

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Uz dvo­jicu repera, na po­zor­ni­ci će se tokom 12-min­utnog nas­tu­pa po­jav­i­ti još tro­je izvođača: Dr Dre, Mary J Blige te Kendrick Lamar; njih pe­tero može se po­hval­i­ti s ukup­no os­vo­je­na 43 Gram­my­ja.

Published On 01 Oct 2021

Medi­js­ka mreža NBC potvrdi­la je, uoči počet­ka se­zone, da je pro­dala 30 sekun­di ter­mi­na za reklami­ran­je tokom Su­per Bowla za reko­rd­nih 6,5 mil­iona dolara.

Published On 10 Sep 2021

Raz­go­varamo o Su­per Bowlu i drugim znača­jn­im do­gađa­ji­ma koji su obil­ježili 100. se­zonu amer­ičkog no­gometa.

Published On 07 Feb 2020

Amer­ič­ki sport­s­ki do­gađaj go­dine održan je pro­tek­le noći u Min­neapolisu. Prvi put, iz trećeg pokuša­ja, Philadel­phia Ea­gle­si tri­jum­fi­rali su u Su­per Bowlu. Nadi­grali su sada već bivše šam­pi­one New Eng­land Pa­tri­otse.

Published On 05 Feb 2018

Fi­nale pr­ven­st­va u amer­ičkom no­gome­tu, pop­u­larni Su­per Bowl, uži­vo je gleda­lo na­j­man­je 100 mil­iona lju­di. Ipak, sport nije je­d­i­na stvar koja je u ned­jelju bila u cen­tru pažn­je. Ove go­dine, reklame koje su puš­tane tokom utak­mice, bile su pune poli­tičk­ih poru­ka.  

Published On 07 Feb 2017

Utak­micu o ko­joj će se go­d­i­na­ma pričati odi­grali su u Hous­tonu New Eng­land Pa­tri­ot­sa i At­lanta Fal­cons. Bilo je to 51. iz­dan­je ču­venog Su­per Bowla, u ko­jem je tit­u­lu šam­pi­ona u amer­ičkom fud­balu peti put os­vo­ji­la ekipa Pa­tri­ot­sa.

Published On 06 Feb 2017