Ovisnost

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ne­davno trostruko ubist­vo u Spli­tu, koje je pre­ma dosadašn­joj is­trazi mo­tivisano os­ve­tom pre­ma pre­pro­davači­ma narkoti­ka, pono­vo je pokrenu­lo pi­tan­je ovis­nos­ti u tom hrvatskom gradu. Građani traže efikas­ni­ju bor­bu pro­tiv droge i onih koji je pro­da­ju. U po­moć ovis­nici­ma go­d­i­na­ma su uključe­na udružen­ja koja ih vraća­ju u nor­malan živ­ot, pronalazeći im dom i posao. Priču iz […]

Published On 25 Jan 2020

Sv­jet­s­ka zdravstve­na or­ga­ni­zaci­ja uvrsti­la je ‘pore­mećaj videoigri­ca’ u 11. iz­dan­je Među­nar­o­dne klasi­fikaci­je bolesti.

Published On 18 Jun 2018

Klađen­je i kock­an­je posta­je oz­bil­jan prob­lem, a društ­vo to­leri­ra ot­varan­je hil­ja­da kla­dion­i­ca gdje se oku­pl­ja­ju ovis­ni­ci.

Published On 01 Aug 2014

I dugo­tra­j­na konzu­maci­ja čaja može stvoriti ovis­nost. Naroči­to ako je ri­ječ o na­jk­valitet­ni­jim vrsta­ma, koje stol­jeći­ma proizvode na Šri Lan­ki. Među­tim, glob­al­izaci­ja po­lako mi­jen­ja ze­leni pe­jzaž u ovoj zemlji.   

Published On 21 May 2013

Jesu li ovis­ni­ci o nikot­inu pron­ašli rješen­je za svo­je prob­leme? Elek­tronske cig­a­rete iz­gleda­ju pop­ut klasičnih, sličnog su okusa, ali nisu opasne. Barem je tak­vo bilo mišl­jen­je stručn­ja­ka i javnos­ti do sada. Nova is­traži­van­ja otkri­va­ju da sve nije baš tako jed­nos­tavno.

Published On 21 May 2013

Ve­li­ki broj hodočas­ni­ka sti­gao je u Među­gor­je povodom Uskr­sa, gdje će pos­jeti­ti i za­jed­nice ovis­ni­ka, koje su tu sm­ještene. Živ­otne priče tih lju­di često su i potresne i poučne, a po­jam ovis­nos­ti nije više vezan samo uz droge ili alko­hol. U Među­gor­ju na odvika­van­ju ima i kockara, a po­moć sve više traže i ovis­ni­ci o […]

Published On 07 Apr 2012