Kosovo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Skupštin­sko licem­jer­je au­t­en­tič­na je iden­ti­fikaci­ja ogromne većine umišl­jeni­ka koja bi da vese­lo za­p­je­va o sve­toj zemlji i u slavu Vladimi­ra Puti­na koji samo što nije Koso­vo pro­glasio pono­vo srp­skim.

opinion by Bojan Tončić
Published On 20 Sep 2022

Pred­sjed­ni­ca Koso­va je rekla kako je među­sob­no priz­nan­je sa Sr­bi­jom jedi­no rješen­je za pos­ti­zan­je žel­jenog mira i pri­b­liža­van­je ze­mal­ja Evrop­skoj uni­ji.

Published On 13 Sep 2022