Dijaspora

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Zbog de­mograf­skih prom­je­na, broj za­poslenih je u kon­stant­nom padu up­rkos mjera­ma pop­ut po­jačanog uključi­van­ja žena u tržište rada i kas­ni­jeg od­las­ka u pen­z­i­ju.

Published On 23 Nov 2021

Mladić pori­jek­lom iz Po­drin­ja član je vi­jeća jedne općine u Švi­carskoj, a za Al Jazeeru gov­ori o sličnos­ti­ma i ra­zliči­tosti­ma, kako kaže, nje­gove dvi­je države.

Published On 19 Apr 2021