Dijaspora

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ne tre­ba ču­di­ti što pos­to­je lju­di koji žive para­lelne živ­ote, radeći na Za­padu, a u glavi bi­va­jući na Balka­nu, ali i oni koje Balkan više ne in­tere­su­je i koji su se pot­puno uk­lop­ili u svoj novi živ­ot.

blog by Mirza Softić
Published On 09 May 2022

Samo kao tur­ista još mogu da se radu­jem svom gradu kad se privre­meno vra­tim, a da ne bu­dem ne­upućen i nez­nal­i­ca koji soli pamet on­i­ma koji su os­tali, piše au­tor.

blog by Vladimir Bobetić
Published On 27 Feb 2022

Zbog de­mograf­skih prom­je­na, broj za­poslenih je u kon­stant­nom padu up­rkos mjera­ma pop­ut po­jačanog uključi­van­ja žena u tržište rada i kas­ni­jeg od­las­ka u pen­z­i­ju.

Published On 23 Nov 2021