Boko Haram

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ujed­in­jeni nar­o­di su apeli­rali na hit­nu po­moć́ za više od dva mil­iona lju­di u Nigeru zbog krize sa hra­nom, popla­va i nasil­ja u neko­liko po­druč­ja.

Published On 06 Feb 2021

Porodica­ma su se vrati­la 344 dječa­ka ote­ta na sjeverois­toku Niger­i­je 11. de­cem­bra. Nji­ho­va ot­mi­ca ukazu­je na pogoršan­je sig­urnosne situaci­je u na­jmno­goljud­ni­joj afričkoj zemlji.

Published On 20 Dec 2020