Berlin

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Berlin­s­ki pro­ces je diplo­mats­ka ini­ci­ja­ti­va koju je 2014. pokrenu­la nje­mač­ka kance­lar­ka s cil­jem da se po­drži mir­na, sta­bil­na i demokrats­ka budućnost Za­padnog Balka­na.

Published On 30 Jun 2021