Goran Mišić

Goran Mišić

Goran Mišić je dugogodišnji novinar i član Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Kao urednik, redaktor i novinar radio u Blicu, Našoj Borbi i Borbi, a... povremeno ili stalno sarađivao sa više beogradskih i sarajevskih medija. Danas radi kao slobodni novinar.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Tu­zlaci, pa i mno­gi dru­gi, mno­go su se ogri­ješili o jednog od na­jvećih bh. kn­jiževni­ka Derviša Sušića, tog neo­prav­dano zab­o­ravl­jenog pis­ca trag­ične bosanske sud­bine.

blog by Goran Mišić
Published On 12 Jun 2022

Is­traži­van­ja potvrđu­ju pad in­tere­sa za članst­vo u Evrop­skoj uni­ji, ali navike građana Sr­bi­je sv­je­doče suprot­no.

opinion by Goran Mišić
Published On 14 May 2022