Školstvo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­padač koji je ubio 19 djece i dvo­je nas­tavni­ka u os­novnoj školi­upo­zo­rio je u poru­ci na in­ter­ne­tu neko­liko min­u­ta pri­je masakra da će pu­cati u svo­ju baku i da će otvoriti va­tru u školi.

Published On 26 May 2022