Školstvo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bri­tan­s­ka up­ra­va za obra­zo­van­je je ob­jav­i­la da će učeni­ci uči­ti o or­ga­nizmi­ma i nji­hovoj okoli­ni, kao i pi­tan­ji­ma ekologi­je i održivosti kako bi stek­li dublje znan­je o prirod­nom svi­je­tu oko sebe.

Published On 18 Apr 2022