Sigurnost

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kon­gres­meni plani­ra­ju zabran­i­ti ovu društvenu mrežu na mo­bil­nim tele­fon­i­ma dužnos­ni­ka jer pri­jeti na­cional­noj sig­urnos­ti, dok su mnoge savezne države to već učinile.

Published On 21 Dec 2022

Pet­naest min­istara odbrane drža­va NATO-a pot­pisali su pis­mo nam­jere o za­jed­ničkoj nabav­ci pro­tuzračnih odbram­benih sis­tema, no Hrvats­ka se za­sad u taj posao up­uš­ta sama.

Published On 13 Oct 2022

Sahrana bri­tanske kraljice Eliz­a­bete II biće održana u pris­ustvu više od 500 zvanični­ka, a do­gađaj, koji medi­ji nazi­va­ju ‘sahra­nom stol­jeća’, za lon­don­sku poli­ci­ju biće lo­gis­tič­ki i si­gunos­ni iza­zov.

Published On 19 Sep 2022