Palestina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Amer­ič­ki državni sekre­tar bo­rav­it će od ned­jel­je do utor­ka u Egip­tu, Izraelu i na Za­pad­noj obali, kako bi raz­go­varao o po­jačan­im ten­z­i­ja­ma između Izraela­ca i Palesti­naca.

Published On 27 Jan 2023