Kriminal

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Luka Bo­jović je u špan­skom zatvoru proveo više od 10 go­d­i­na nakon što je u feb­ru­aru 2012. uhapšen u Va­len­ci­ji i os­uđen na 18 go­d­i­na zatvo­ra zbog neovlaštenog držan­ja ve­like količine oruž­ja.

Published On 30 Nov 2022

Poli­ci­ja je uhap­si­la ukup­no 49 os­um­n­jičenih u raci­ja­ma u Bel­gi­ji, Fran­cuskoj, Ni­zozem­skoj, Špani­ji i Emi­ra­ti­ma od 8. do 19. no­vem­bra.

Published On 28 Nov 2022