Kiparski dokumenti

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Član­i­ca grupe za nad­zor rada pravo­suđa pri Evrop­skom par­la­men­tu za­traži­la je od evrop­skog pov­jereni­ka za pravo­suđe da po­duzme od­lučne mjere kako bi se okončao kipars­ki pro­gram pro­da­je državl­janst­va. Poziv je us­li­je­dio nakon izv­ješ­ta­ja Al Jazeere o pro­gra­mu „zlat­ni pa­soš“, koji su otkrili oz­biljne sig­urnosne pro­puste. Is­tragom je naša ekipa također otkri­la da je go­to­vo hil­jadu […]

Published On 25 Aug 2020

Odjel Al Jazeere za is­traži­vačko nov­inarst­vo otkrio je da su kiparske vlasti pro­davale pa­soše vi­sokim dužnos­nici­ma i poli­tičari­ma koje je Evrop­s­ka uni­ja klasi­fi­ci­rala kao os­obe vi­sokog rizika u pogle­du pran­ja nov­ca i ko­rup­ci­je. U dru­gom di­jelu priče o takoz­van­im Kiparskim doku­men­ti­ma, do ko­jih je Al Jazeera us­p­jela doći, otkri­va­mo kako je Kipar zara­dio mil­ione dolara […]

Published On 24 Aug 2020