Slobodan Šoja

Slobodan Šoja

Slobodan Šoja je istoričar i diplomata. Predavao je Svjetsku istoriju novog vijeka na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (do 1991. godine) i Istoriju Ju... goslavije na Univerzitetu Pariz IV Sorbona (od 1997. godine). U bh. diplomatiji je od 2000. godine. Bio je ambasador BiH u Francuskoj i Egiptu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Tekst re­zolu­ci­je ZA­VNO­BiH-a nema nar­avno pravno de­jst­vo ali se u među­vre­menu pretvo­rio u moral­nu vri­jed­nost i vječnu in­spiraci­ju koje nikak­va prav­na mjera ne može stavi­ti van snage.

opinion by Slobodan Šoja
Published On 26 Nov 2021

Da su znali kakvi će lju­di živ­jeti 100 go­d­i­na posli­je, niko od mlado­bosanaca ne bi žrtvo­vao svoj živ­ot za gen­eraci­je koje dolaze.

Published On 26 Jun 2014