Nada Zdravič

Nada Zdravič

Prevoditeljica i publicista, živi i radi između Sarajeva i Bruxellesa. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sala u Par­la­men­tu pri­jestol­nice EU-a je bila dup­ke puna i šte­ta što nije bilo još mjes­ta tokom izvođen­ja monolo­ga ‘Sre­breni­ca, Lek­ci­je za EU’ au­torice Roberte Bi­a­gia­rel­li.

Published On 28 Feb 2019

Na ri­ječi „Do­bro veče, ja sam iz Bosne i Herce­govine“, gledam čov­je­ka i vidim: bljes­nuše zjenice, oči se razro­gačiše, široko se os­m­jehne i glas­no mi kaže: „Stvaaarno? Sara­je­vo je moj san.“

Published On 19 Feb 2019

Na Is­landu je kul­tura či­tan­ja to­liko razvi­je­na da je neza­mis­li­vo da se tokom božićnih prazni­ka nekome ne daru­je kn­ji­ga.

Published On 01 Feb 2019