Muamer Tanović

Muamer Tanović

Muamer Tanović je dugogodišnji novinar, radio je u Dnevnom avazu na pozicijama urednika i novinara sportske redakcije.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Reprezentaci­ja jedne male zeml­je je, kao i sva­ka dru­ga, u Brazilu mogla izgu­biti meč, ali ne i biti po­raže­na, iz jed­nos­tavnog ra­zlo­ga što je i pri­je počet­ka Mundi­jala po­bi­jedi­la.

blog by Muamer Tanović
Published On 18 Nov 2022

Tokom zim­skih mjese­ci količi­na sm­rtonos­nih za­gađi­vača u zraku re­dovno pre­mašu­je vri­jed­nos­ti za koje WHO kaže da su sig­urne po ljud­sko zdravl­je.

Published On 30 Oct 2022