Enver Robelli

Enver Robelli

Enver Robelli je regionalni ekspert koji već godinama analizira procese kroz koje prolazi Balkan, a posebno države nastale iz raspada nekadašnje SFRJ.... Dopisnik je njemačkog lista Süddeutsche Zeitung i švicarskog lista Tages Anzeiger sa Balkana. Redovni je komentator najpoznatijeg kosovskog dnevnika Koha Ditore.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Na Kosovu još ima nos­tal­gičara zloči­na En­vera Hox­he, ali je to bez­nača­j­na sv­jeti­na, koja una­toč svo­joj prim­i­tivnoj gro­mo­glas­nos­ti nema nikakvu težinu.

opinion by Enver Robelli
Published On 08 Feb 2013

Istin­s­ka mod­ern­izaci­ja kosovskog društ­va za­počela je pr­vog jula 1966. go­dine, kada je na Bri­ju­ni­ma srušen Alek­san­dar Ranković.

Published On 15 Nov 2012

Bivši nje­mač­ki kance­lar kriv­io je Slo­bo­dana Miloše­vića za ra­tove, ali i kazao Fran­ji Tuđ­manu da ga neće po­držati uko­liko pokuša podi­jeli­ti BiH, navo­di se u novoj bi­ografi­ji.

Published On 08 Oct 2012

Ono što smo vid­jeli na no­gomet­noj utak­mi­ci Švi­cars­ka – Al­ban­i­ja je demon­straci­ja agre­sivnos­ti jednog društ­va čije su vred­note pale na dno, te koje je u pro­ce­su pronalažen­ja os­obnog i na­cionalnog iden­tite­ta.

opinion by Enver Robelli
Published On 17 Sep 2012

At­ifete Jah­ja­ga može os­ta­ti na položa­ju pred­sjed­nice Koso­va do 2016. go­dine, od­lučio je Us­tavni sud, koji je time stavio van snage poli­tič­ki spo­razum ko­jim je bilo pred­viđeno da Jah­ja­ga bude pred­sjed­ni­ca tokom pri­je­laznog raz­dobl­ja.

opinion by Enver Robelli
Published On 19 Jul 2012

Šta nam donosi donosi pre­su­da suda u Hagu nekadašn­jem liber­i­jskom pred­sjed­niku Charlesu Tay­loru za teške zločine pro­tiv čov­ječnos­ti.

opinion by Enver Robelli
Published On 06 May 2012

Iz­ja­va sr­bi­jan­skog pred­sjed­ni­ka da su udari NATO-a zločin pro­tiv srp­skog nar­o­da, bez spom­in­jan­ja al­ban­skih žr­ta­va na Kosovu i uzro­ka koji koji su doveli do in­ter­ven­ci­je, pred­stavl­ja ekla­tan­tan prim­jer iskrivl­ja­van­ja his­tori­je i pri­grlji­van­je re­torike Slo­bo­dana Miloše­vića.

opinion by Enver Robelli
Published On 25 Mar 2012