Zdravstvo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Stav med­i­cin­skih rad­ni­ka ko­jim pokazu­ju da ih ljud­skost i do­bro­bit star­i­jih lju­di ne zan­i­ma je duboko nemoralan i prob­lematičan, a ukazu­je i na širu sliku stan­ja i prob­le­ma u bh. društvu.

blog by Nazif Alić
Published On 23 Aug 2022