Milo Đukanović

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Novi pre­mi­jer bi tre­ba­lo da bude Abazović, vladu bi pre­ma sada dos­tup­n­im in­for­ma­ci­ja­ma činili pred­stavni­ci URA-e i man­jin­skih strana­ka i imali bi par­la­men­tar­nu po­dršku DPS-a.

Published On 10 Feb 2022

Pre­ma nes­lužben­im in­for­ma­ci­ja­ma, za pri­jed­log sudi­je izv­jes­ti­o­ca da je Ðukanović povri­je­dio Us­tav glasao je samo sudi­ja pred­la­gač Milo­rad Gogić, a pre­osta­lo tro­je su­da­ca glasa­lo je pro­tiv

Published On 04 Feb 2022