Migrantska kriza

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mi­granti­ma koji su daleko od svo­jih do­mo­va i na vjetrome­ti­ni sud­bine i dal­je nije niš­ta lakše, a nji­hove lične drame u pokuša­ju ulas­ka u Evrop­sku uni­ju se nas­tavl­ja­ju.

Published On 13 Apr 2022

Pov­jereni­ca Evropske uni­je (EU) za un­utrašn­je poslove Ylva Jo­hans­son sma­tra kako je potreb­no ispi­tati smrt 19 nepri­javl­jenih mi­grana­ta, koji su um­r­li od sm­rza­van­ja na tursko-grčkoj grani­ci.

Published On 04 Feb 2022