Donbas

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Grč­ki pre­mi­jer iz­javio je da je rus­ki rat u Ukra­ji­ni “prekret­ni­ca” u evrop­skom putu, naglašava­jući da bi se sva­ka vrs­ta isho­da tog rata koja bi os­naži­la agre­si­ju drugih ze­mal­ja morala izb­jeći.

Published On 05 Jul 2022

‘Ko god je pu­cao po nama, tog ma­jskog dana 2014. nedaleko Don­jec­ka, bio je ri­ješen da nas po­bi­je. Mis­lio sam da u tim trenuci­ma čov­jek paniči, da se boji sm­r­ti… Niš­ta, pot­puni mir’, piše au­tor.

blog by Vladimir Bobetić
Published On 16 Mar 2022