Vrhovi Balkana


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

Moračke pla­nine su u cen­tru Crne Gore. Svo­jom lje­po­tom i zan­imljivošću, također, za­služu­ju cen­tral­no mjesto. S pred­sjed­nikom Plan­i­narskog saveza Crne Gore Pre­dragom Bu­la­tovićem pen­je­mo se na nji­hov na­jviši vrh Kapa Morač­ka. Uspon je zan­imljiv, poseb­no jer su nas pratile sm­jene ma­gle i sun­ca te snažnog vje­tra koji nam je otežavao kre­tan­je. Na dru­gi zan­imljiv i […]

Published On 22 Oct 2020

Špik je svo­jim iz­gle­dom i ge­ograf­skim položa­jem odu­vi­jek pli­je­nio pažn­ju plan­i­nara.

Published On 16 Oct 2020

Mada ne spa­da u vi­soke pla­nine, Or­jen po svo­jem rel­je­fu oda­je up­ra­vo do­jam vi­soko­gor­ja.

Published On 08 Oct 2020

Sjev­erni Velebit je dio ukupnog velebit­skog ma­si­va, sma­tra se nje­gov­im na­jl­jepšim di­jelom.Poseb­no fas­ci­nat­ni su Ha­j­duč­ki i Rožan­s­ki kukovi, kraš­ki fenomen koji je un­utar Na­cionalnog par­ka Sjev­erni Velebit. Ovim di­jelom Velebi­ta pro­lazi i zna­meni­ta Pre­mužiće­va staza koja se pro­teže od Za­v­ižana do Bašk­ih Oš­tar­i­ja u duži­ni od 57 kilo­metara. Staza je građe­na od 1930. do 1933. […]

Published On 01 Oct 2020

Volu­jak je odu­vi­jek granič­na plan­i­na. Po njenom grebe­nu neka­da je vodi­la grani­ca Aus­tro-Ugarske monarhi­je i Turskog carst­va. Danas je to grani­ca Bosne i Herce­govine i Crne Gore. Kao os­tatak star­ih vre­me­na i danas se mogu naći granični torn­je­vi, koji su man­je ili više oču­vani duž ci­jel­og volu­jačkog grebe­na. Volu­jak se atrak­tivno obara u kan­jon Pive, […]

Published On 25 Apr 2019

Plan­i­na Đer­av­i­ca pri­pa­da lan­cu plan­i­na Prokleti­ja. To je po­druč­je zan­imljivih lju­di i čudesne prirode.  Uta Ibrahi­mi je mla­da alpin­is­ti­ca, koja je na putu da se pop­ne na svih četr­naest vrho­va iz­nad osam hil­ja­da metara. Kako i za­š­to se od­luči­la na ovaj čudesni put pun opas­nos­ti i drugih iza­zo­va? Pop­ut Ute, Mri­ka i njen otac Ar­i­an­it […]

Published On 18 Apr 2019

Pored Kam­nišk­ih i Juli­jskih Alpi u Sloveni­ji se pruža i lanac plan­i­na koje se zovu Kar­a­vanke, čiji je na­jviši vrh Stol. Ova pros­trana plan­i­na ima sve što krasi na­jl­jepše alpske vrhove. Stol je iz­gle­dom i ge­ograf­skim položa­jem odu­vi­jek pli­je­nio pažn­ju plan­i­nara. Sm­ješten u sus­jed­stvu Trigla­va, Bled­skog jez­era i na grani­ci s Aus­tri­jom, ovaj mag­ični vrh […]

Published On 11 Apr 2019

Za ovu plan­inu Make­donci kažu da je „na­jjužni­ja plan­i­na s alp­skim karak­terom“.

Published On 04 Apr 2019

Ha­jla je plan­i­na na sjeverois­toku Crne Gore, na grani­ci s Kosovom. S njenog vršnog grebe­na vide se pla­nine čak šest drža­va: Crne Gore, Koso­va, Al­ban­i­je, Bosne i Herce­govine, Sr­bi­je i Make­donije. U vedrim dan­i­ma vide se i obrisi sus­jedne Ital­i­je. Ha­jla je pros­tor zan­imljivih lju­di, koji su zaljubljeni u svo­ju plan­inu. To se pon­a­jbol­je os­jeti […]

Published On 28 Mar 2019

Bioko­vo je priča o dodiru pla­nine i mora, za­grl­ja­ju dvi­je klime, ali i o dvi­je duhovnos­ti i dvi­je filo­zofi­je.

Published On 21 Mar 2019