Al Jazeera Istražuje

O emisiji

Al Jazeerin istraživački tim ne prenosi vijesti. On ih kreira. Otkrivamo tajne i iznosimo na vidjelo istine zavijene tišinom.


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

Is­tra­ga Al Jazeere u au­gus­tu je otkri­la na koji način os­uđeni krim­i­nal­ci na Kipru mogu do­biti evrop­s­ki pa­soš – za odgo­vara­juću ci­jenu. Ob­jav­ili smo “kiparske pa­pire”, koji su pokaza­li oz­biljne ne­dostatke u pro­grami­ma ekonom­skog državl­janst­va. Naš is­traži­vač­ki re­porter Phil Reeds otkrio je ulogu vi­sok­ih kiparskih zvanični­ka u tom pro­ce­su. 

Published On 12 Oct 2020

Tro­godišn­jom is­tragom Al Jazeere otkriveno je kako je jed­na aus­tral­s­ka poli­tič­ka stran­ka pokušala os­ig­u­rati donaci­ju od amer­ičkog lo­bi­ja proizvođača oruž­ja, vri­jed­nu 27 mil­iona dolara. Pred­stavni­ci stranke “Jed­na naci­ja” u sep­tem­bru prošle go­dine pos­jetili su Wash­inghton i za­tražili novčanu po­moć amer­ičke Na­cionalne udruge za oruž­je – NRA.      

Published On 27 Mar 2019

U dvodi­jel­noj is­trazi, Is­tražni odjel Al Jazeere od­lazi na tajni za­datak kako bi ra­zotkrio kra­jn­ju desnicu Fran­cuske i otkrio tajne veze između nasil­nih ek­strem­ista i jedne od na­jvećih fran­cuskih poli­tičk­ih strana­ka. Ma­rine Le Pen je ne­davno promi­je­ni­la naziv Na­cionalnog fronta, kao dio na­po­ra da re­formiše imidž stranke i uči­ni je pri­h­vatljivi­jom za fran­cuske bi­rače. Među­tim, […]

Published On 10 Jan 2019

Širom Sjed­in­jenih Amer­ičk­ih Drža­va doš­lo je do razvo­ja or­ga­ni­zaci­ja koje is­lam prikazu­ju kao pri­jet­nju. Broj gru­pa ak­tivnih u okviru takoz­vane „in­dus­tri­je is­lam­o­fo­bi­je“ u samo dvi­je go­dine se više nego utrostručio. Ova is­tra­ga otkri­va nji­hove tak­tike za pot­i­can­je stra­ha od is­la­ma, uključu­jući načine ma­nip­u­lacije društven­im medi­ji­ma koje ko­riste za kreiran­je lažne priče o smišl­jenom pokuša­ju mus­li­mana […]

Published On 14 May 2018