Nadina Maličbegović

Nadina Maličbegović

Nadina Maličbegović je repoterka Al Jazeere Balkans. Novinarstvom se počela baviti kao studentica 2004. godine. Radila je na Televiziji Federacije, a ... potom i na državnoj televiziji Bosne i Hercegovine. Tokom proteklih godina izvještavala je o najaktuelnijim političkim zbivanjima u regiji, ali i o drugim temama s posebnim osvrtom na ljudska prava. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu završava magistarski studij iz oblasti komunikologije.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Često nas nov­inare i u samoj Sre­breni­ci pita­ju za­š­to piše­mo o onome što boli i što je mno­go tužno. S pravom pita­ju, jer ima i li­jepih stvari u Sre­breni­ci.

blog by Nadina Maličbegović
Published On 03 Oct 2012

Dok us­poren­im ko­raci­ma pro­laz­im gradom, pogle­dom tražim sve što pod­sjeća na živ­ot no­belov­ca, ili, ako niš­ta više, na za­h­val­nost koju su mu Travničani iskaza­li.

blog by Nadina Maličbegović
Published On 17 Aug 2012

Mladić je u 11 tača­ka op­tužen za geno­cid, zločine pro­tiv čov­ječnos­ti i kršen­je za­kona i običa­ja ra­to­van­ja u BiH.

blog by Katarina Drlja and Nadina Maličbegović and Al Jazeera Redakcija
Published On 16 May 2012