Kasim Korjenić

Kasim Korjenić

Kasim Korjenić je završio Filozofski fakultet, Odsjek za Filozofiju i Sociologiju. Završio je postdiplomski studij i doktorirao. Profesor je Teorijske... i historijske sociologije na odsjeku za Sociologiju Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Prof. dr. Kasim Ko­r­jenić: Up­ra­vo je Grad Mostar u ovom trenutku postao smet­n­ja preko Od­luke Us­tavnog suda Bosne i Herce­govine gdje se pokuša­va prom­jenom Statu­ta i izbornih prav­i­la za Grad Mostar, pri­je rata većin­s­ki bošn­jač­ki grad pretvoriti u hrvats­ki stol­ni grad.

Published On 19 Dec 2011