Vlastimir Mijović

Vlastimir Mijović

Tokom 40-godišnjeg rada u novinarstvu, Vlastimir Mijović je pisao za vodeće jugoslovenske i bh. novine, vodio i uređivao televizijske emisije. Proglaš... en je za Novinara godine u bivšoj SFRJ 1989. i Bosni i Hercegovini 1998. godine.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

U za­m­jenu za pre­sude, nude nam se is­trage i op­tužnice pro­tiv vi­soko tit­ulisanih os­o­ba koje, na kra­ju, prav­di iz­maknu mož­da baš za­slu­gom onih koji ih, to­bože, gone.

opinion by Vlastimir Mijović
Published On 13 Aug 2016

Ko­liko­god se iz­muze mli­je­ka za op­stanak i napredak ove raza­pete države, sve to, kao slon u stak­larskoj rad­nji, Bakir Izetbe­gov­ić no­getne i raza­spe, u svoj raskoši svog tal­en­ta za pos­ti­zan­je – au­to­golo­va.

opinion by Vlastimir Mijović
Published On 05 Aug 2016

Je li moguće da OHR i među­nar­o­d­na za­jed­ni­ca, ver­bal­nom os­u­dom od­luke NSRS, poruču­ju da su digli ruke od BiH?

opinion by Vlastimir Mijović
Published On 16 Jul 2016

Sve­jed­no je od čega će gla­va više da nas zaboli: od ogromnog fi­nan­si­jskog man­j­ka ili od vrlo moguće, grube in­ter­na­cional­izaci­je naše krize, koju MMF-ova od­lu­ka može da iza­zove.

opinion by Vlastimir Mijović
Published On 09 Jul 2016

Kao što se nisu stek­li uslovi ni vol­ja za ve­liko pospre­man­je javnog RTV rus­va­ja, ni da­tum kon­ačne sm­r­ti državnog emit­era vjerovat­no nije onaj koji je ovih dana rukovod­st­vo BHRT-a plasir­alo u javnost.

opinion by Vlastimir Mijović
Published On 02 Jun 2016