Veseljko Koprivica

Veseljko Koprivica

Veseljko Koprivica je rođen u Koprivicama kod Nikšića, Crna Gora. Završio je studij sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Profesionaln... o je počeo da se bavi novinarstvom 1972. godine u sarajevskom Oslobođenju. Radio je u ili sarađivao sa više od 50 medija u bivšoj Jugoslaviji. Autor je desetak knjiga. Sada je šef Deska u crnogorskom sedmičniku Monitor u Podgorici.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kom­pe­tent­ni stručn­jaci tre­ba­ju roditelji­ma da ob­jasne i pred­nos­ti i even­tu­alne neg­a­tivne posljedice vakcini­ran­ja djece, sma­tra­ju roditelji.

Published On 24 Sep 2017

Ini­ci­ja­tivu načel­ni­ka Be­rana da se podignu dva spomeni­ka čet­ničkom ko­man­dan­tu Pavlu Đurišiću os­udili su DPS i an­tifašis­tič­ka udružen­ja Crne Gore.

Published On 19 Aug 2017