Joseph S. Nye Jr.

Joseph S. Nye Jr.

Joseph S. Nye Jr. je bivši pomoćnik američkog ministra odbrane i trenutno je profesor na Univerzitetu Harvard. Autor je knjige "Budućnost moći".


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Iako je Bide­n­o­va ad­min­is­traci­ja up­ravu što pro­pitu­je os­novne pret­postavke amer­ičke strate­gi­je odnosa s Ki­nom, i oni koji su os­mišl­javali tu strate­gi­ju također su na svoj način bili up­ravu.

opinion by Joseph S. Nye Jr.
Published On 14 Nov 2022

Razvoj do­gađa­ja u Ukra­ji­ni već nas je prisilio da pro­pitu­je­mo neke od naših pret­postav­ki i da se pono­vo pris­je­ti­mo star­ih isti­na.

opinion by Joseph S. Nye Jr.
Published On 17 Jun 2022

Iako Rusi­ja živi u dugoročnom padu, i dal­je pred­stavl­ja vrlo re­al­nu pri­jet­nju za među­nar­o­d­ni poredak u Evropi i šire.

opinion by Joseph S. Nye Jr.
Published On 28 Apr 2015

Veća ovis­nost od um­reženih raču­nara i ko­mu­nikaci­ja čine SAD pod­ložni­jim na­padu u odno­su na druge.

Published On 29 Apr 2012

Da li bi svi­jet bio mirni­ji kada bi njim vladale žene? Nova kn­ji­ga Steve­na Pinkera kaže da je odgov­or potvr­dan.

Published On 18 Feb 2012