Jasmin Redžepi

Jasmin Redžepi

Jasmin Redžepi je predsjednik organizacije LEGIS i učesnik brojnih globalnih humanitarnih konvoja i flotila. Analitičar je, prevodilac i publicista or... ijentalne i islamske literature na makedonskom jeziku, a njegove kolumne objavljuju brojni mediji na makedonskom i arapskom jeziku.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Opozi­ci­ja u Make­doniji je ht­jela mo­bi­lizirati glasače ini­ci­ja­tivom pro­tiv izb­jegli­ca. Čak je sku­pl­jala i pot­pise za ref­er­en­dum pro­tiv mi­grana­ta.

blog by Jasmin Redžepi
Published On 05 Nov 2017

Zat­varan­je Balka­nske rute je odvo­ji­lo mnoge famil­i­je: neki su os­tali u Grčkoj, Make­doniji ili Sr­bi­ji, dok su dru­gi već stigli u neku od evrop­skih ze­mal­ja i teško je bilo ra­di­ti na nji­hovom spa­jan­ju…

blog by Jasmin Redžepi
Published On 19 Jul 2017