Hoda Abdel-Hamid

Hoda Abdel-Hamid

Hoda Abdel-Hamid je dopisnica Al Jazeere English, koja je izvještavala iz Evrope, Sjeverne Afrike i Bliskog Istoka. Dobitnica je brojnih nagrada za no... vinarski rad, filmske nagrade na Filmskom festivalu u Monacu, te tri nagrade Emmy.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Piše: Hoda Ab­del-Hamid Sed­mi je dan ono­ga što Izrael zove op­eraci­jom Stub odbrane. Proš­lo je sedam dana otkako je Hamas počeo lan­sir­ati pril­ičan broj rake­ta na dnevnoj bazi. Broj is­pal­jenih rake­ta nez­nat­no je sman­jen u pro­tek­lim dan­i­ma, ali i dal­je u pros­jeku is­palju­ju blizu 100 rake­ta dnevno. Za­v­is­no od toga gdje se nalazite u Južnom […]

blog by Hoda Abdel-Hamid
Published On 20 Nov 2012

Vla­da je naredi­la raspuš­tan­je ile­gal­nih mili­ci­ja, ali mno­gi kažu da nji­hovi članovi i dal­je ima­ju vo­jnu moć.

blog by Hoda Abdel-Hamid
Published On 24 Sep 2012