Edina Kamenica

Edina Kamenica

Edina Kamenica, novinarka i dobitnica brojnih priznanja. Savez novinara BiH proglasio ju je za najboljeg novinara u 1996. i dodijelio joj nagradu za č... lanak godine pod naslovom 'Ljiljan na podu'. Nagradu novinar godine 2008. ponijela je u kategoriji printano novinarstvo. Po njenoj priči 2000. godine je snimljen igrani film 'Mliječni put'. Državno tužilaštvo njene tekstove koristilo je kao dokazni materijal na suđenju ratnom zločincu Veselinu Vlahoviću Batku.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Jedi­no što bi danas mog­lo obradovati ma­jku Gorana Čengića, jeste to da sport­s­ka dvo­rana na Gr­bavi­ci ponese nje­go­vo ime.

Published On 09 Apr 2017

To što bi mogla biti, na­j­man­je baka, os­tal­i­ma u razre­du tetu Šeku nije uopće brin­u­lo…

blog by Edina Kamenica
Published On 26 Mar 2017

Čin­jeni­ca da je malo groblje op­sta­lo sko­ro 140 go­d­i­na u srcu sara­jevske ma­hale gov­ori o eti­ci više od bilo ko­jeg udžbeni­ka.

blog by Edina Kamenica
Published On 28 Aug 2016

“Šta vi mis­lite, hoće li moj Iso doći”, pita­la me je na kra­ju Em­i­na… Da, kako ut­ješi­ti jed­nu ma­jku? To sam se pita­la i dok sam raz­go­var­ala s An­ki­com Kneže­vić, koja me je dočekala plačnih oči­ju, i odmah je iz nje izlet­je­lo:”Znate li neš­to o mome Že­limiru?”

blog by Edina Kamenica
Published On 30 Mar 2016