Azad Essa

Azad Essa

Azad Essa je urednik na web portalu Al Jazeere English i pokriva priče iz Subsaharske Afrike. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

“Kada Man­dela ode” uvi­jek je pred­stavl­ja­lo ve­li­ki up­it­nik u ovoj zemlji, kao i on­i­ma van nje. Pi­tan­je je kakvu zrelost Juž­na Afri­ka sada želi.

blog by Azad Essa
Published On 08 Dec 2013

S obzirom na to da je pažn­ja us­m­jer­e­na na prob­lem obol­jelih od side, malar­i­je i tu­berku­loze u Africi, vri­jeme je da se za­pi­ta­mo da li iz vida gu­bi­mo druge os­novne higi­jenske uslove?

blog by Azad Essa
Published On 23 Jul 2013