Adrijana Hanušić Bećirović

Adrijana Hanušić Bećirović

Adrijana Hanušić Bećirović radi kao viša pravna savjetnica u Trial Internationalu, nevladinoj organizaciji posvećenoj borbi protiv nekažnjivosti za na... jteže međunarodne zločine i podršci žrtvama ratnih zločina u ostvarivanju prava na pravdu i reparacije. 2019. godine je imenovana od strane Generalnog sekretara UN-a kao članica njegovog Savjetodavnog odbora civilnog društva za sprječavanje seksualne eksploatacije i zlostavljanja. U posljednjih deset godina je djelovala kao konsultantica za druge nevladine organizacije i međunarodne organizacije poput Misije OSCE-a u BIH i UNDP-a. Fokus njene ekspertize jesu implementacija međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava, tranzicijska pravda, prava žena, antidiskriminacijsko i ustavno pravo.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Izv­in­jen­je se sma­tra vidom reparaci­je za teš­ka kršen­ja ljud­skih pra­va i pred­stavl­ja jed­nu kom­po­nen­tu proce­sa us­m­jerenog ka pružan­ju sat­is­fak­ci­je žrt­va­ma.

blog by Adrijana Hanušić Bećirović
Published On 24 Dec 2020