Adnan Kapo

Adnan Kapo

Adnan Kapo je radio kao savjetnik za ekonomiju i vanjsku politiku predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Harisa Silajdžića u mandatu ... od 2006. do 2010. godine. Nakon toga je bio na poziciji savjetnika za ekonomska pitanja i Ujedinjene nacije ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Posije iskustva sticanih u međunarodnim odnosima, bio je i direktor Investicijske grupe sa najznačajnijim ulaganjem u Bosni i Hercegovini. Pored diplomatije i poslovnog sektora, radna iskustva je sticao i u polju bankarstva radeći za Wells Fargo Bank u Sjedinjenim Američkim Državama, koja spada među 10 vodećih komercijalnih banaka u svijetu. Tokom svog radnog vijeka radio je kao novinar i konsultant za marketing i PR.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sve do mo­men­ta dok se ne us­postavi funkcional­na Bosna i Herce­gov­ina, Ured vi­sokog pred­stavni­ka mora biti saču­van u punom ka­pacite­tu, kao garant provedbe i poš­ti­van­ja De­j­ton­skog spo­razu­ma.

opinion by Adnan Kapo
Published On 11 Sep 2016

Mnoge čin­jenice gov­ore da imamo fan­tastičnih geni­jala­ca i odličnih kom­pani­ja koje mogu povući či­tave sek­tore napri­jed, pa čak i cjelu bh. ekonomi­ju i za­posli­ti de­se­tine hil­ja­da rad­ni­ka u rel­a­tivno kratkom pe­ri­o­du.

blog by Adnan Kapo
Published On 17 Jun 2016

Iako se na prvi pogled čini da su u igri dva jaka poli­tič­ka i ekonom­s­ka blo­ka, ipak pos­to­je ogromne pred­nos­ti na strani jednog od njih.

opinion by Adnan Kapo
Published On 22 May 2015
Ukrajina