Plate

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­jniža pros­ječ­na neto pla­ta je u dje­lat­nos­ti pružan­ja sm­ješ­ta­ja, te pripreme i us­luži­van­ja hrane, a na­jviša u fi­nan­si­jskim i dje­lat­nos­ti­ma os­ig­u­ran­ja.

Published On 18 Aug 2022

U odno­su na platu iz feb­ru­ara ove go­dine, pros­ječ­na neto pla­ta za mart bila je nom­i­nal­no viša za 2,1 pos­to, a re­al­no je os­ta­la ista.

Published On 21 May 2022