Plate

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pros­ječ­na pla­ta is­plaće­na u Fed­eraci­ji BiH za au­gust 2021. go­dine, što je posljed­nji sta­tis­tič­ki po­datak, iznosi­la je 511 eura, dok je u Re­pub­li­ci Srp­skoj u is­tom mjese­cu iznosi­la 524 eura.

Published On 08 Nov 2021