Oglasi

I dalje se ne provodi odluka UN-a protiv BiH zbog torture u ratu

Prošle godine je Komitet UN-a donio odluku čiji je rok provođenja bio 90 dana.
Neispunjenjem obaveza prema oštećenoj „A“ BiH krši, ne samo UN Konvenciju protiv torture, nego i niz međunarodnih konvencijaArhiva

Komitet UN-a u augustu prošle godine je donio odluku protiv države Bosne i Hercegovine u slučaju torture, odnosno žrtve seksualnog nasilja u ratu, no iako je rok bio 90 dana, ta odluka dan-danas nije provedena i tek je nedavno održan sastanak kako bi se razmotrili dalji koraci.

Odluka 854/2017 UN-ovog Komiteta protiv torture je donesena zbog neispunjavanja obaveza prema žrtvi ratnog seksualnog nasilja kojoj je onemogućeno efektivno i provodivo pravo na adekvatnu i pravednu naknadu, kao i što potpuniju rehabilitaciju, navode iz organizacije TRIAL International koja je zastupala žrtvu. Rok za informisanje Komiteta o koracima koje je BiH poduzela za implementaciju ove Odluke istekao je prije sedam mjeseci...

„Osjećala sam se grozno, iznevjereno od sistema. I danas živim sa tim. Naknada mi znači puno. Bol se ne može naplatiti, ali naknada preživjelima daje samouvjerenost da idu dalje i da se bore za pravdu do kraja“, istakla je preživjela žrtva ratnog seksualnog nasilja po čijoj predstavci je donesena Odluka.

U Odluci se navodi kako „Komitet smatra da je država potpisnica obavezna da:

- osigura da gđa A., podnosilac predstavke, dobije brzu, pravičnu i adekvatnu naknadu;

- osigura da gđa A., podnosilac predstavke, odmah dobije zdravstvenu i psihološku njegu i to besplatno;

- pruži javno službeno izvinjenje gđi A., podnosiocu predstavke;

- pridržava zaključnih zapažanja u vezi s uspostavljanjem efikasnog programa odštete na nacionalnom nivou radi pružanja svih oblika pravne zaštite žrtvama ratnih zločina, uključujući seksualno nasilje, te razvije i usvoji okvirni zakon koji jasno definiše kriterije za dobijanje statusa žrtave ratnih zločina, uključujući seksualno nasilje, i odredi posebna prava i beneficije koje će biti zagarantovane žrtvama u cijeloj državi potpisnici.

U skladu sa pravilom 118, stav (5) svog poslovnika, Komitet traži od države potpisnice da ga informiše, u roku od 90 dana od dana dostavljanja ove odluke, o koracima koje je preduzela kako bi postupila po gore-navedenim zapažanjima.“

Kršenje brojnih konvencija

Naglašavajući da konkretni koraci i dalje izostaju, Lamija Tiro, pravna savjetnica iz organizacije TRIAL International, istakla je da neispunjenjem obaveza prema oštećenoj „A“ BiH krši, ne samo UN Konvenciju protiv torture, nego i niz međunarodnih konvencija čiji je potpisnik.

„Samom odlukom je izričito navedeno da BiH krši obaveze iz UN Konvencije protiv mučenja i drugih surovih, nehumanih ili nečovječnih postupanja. Pravo na reparacije je afirmirano brojnim odredbama međunarodnog prava i niz je međunarodnih dokumenata koji obavezuju BiH da ostvarenje tog prava i omogući“, kaže Tiro za Al Jazeeru.

„Tu možemo govoriti o međunarodnim dokumentima od Univerzalne deklaracije ljudskih prava, do Konvencija drugih UN tijela kao što je npr. Međunarodna konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i, zatim Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, Evropska konvencija o obeštećenju žrtava krivičnih djela nasilja, Smjernice Vijeća Evrope za iskorjenjenje nekažnjivosti grubih povreda ljudskih prava, pa u konačnici i direktive EU kao što su Direktiva Vijeća 2004/80/EZ o naknadi žrtvama krivičnih djela i Direktiva 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, podršku i zaštitu žrtava krivičnih djela.“

Naša sagovornica ističe kako bi se „neispunjenjem i ove odluke nastavila loša praksa nepoštivanja odluka međunarodnih tijela što bi dodatno narušilo ugled naše zemlje“.

„Važno je napomenuti da BiH, prije svega, ima pravnu i moralnu obavezu prema žrtvama ratnih zločina kojima duguje konačno ozbiljan pristup po pitanju iznalaženja rješenja za ostvarenje njihovih prava“, kaže Tiro.

Razočarenje za žrtvu i zastupnike

Ukazuje kako je rok za informisanje Komiteta o koracima koje je BiH poduzela istekao je prije sedam mjeseci, te kako je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH obavijestilo je Komitet da je informacija o samoj odluci prosllijeđena relevantnim institucijama - ali konkretnih koraka u implementaciji do danas nije bilo.

„Naravno da je razočaravajuće i za preživjelu, a i za nas kao zastupnike, što procesi u našoj zemlji traju toliko dugo, pogotovo ako uzmete u obzir da je ona već prošla postupke pred domaćim sudovima i iscrpila sve domaće pravne lijekove, nakon čega smo podnijeli predstavku pred UN Komitetom protiv torture“, navodi pravna savjetnica TRIAL-a.

„Veliki je vremenski period u pitanju, ali istovremeno s donošenjem ove odluke se otvaraju mogućnosti da oštećena konačno ostvari svoja prava i to nam daje motivaciju za nastavak rada. Pozdravljamo saradnju koju smo ostvarili sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH u ovom periodu, a kao rezultat početka te saradnje prošle sedmice smo organizovali ekspertni sastanak i to simbolično uoči Međunarodnog dana podrške žrtvama torture koji se 26. juna obilježava širom svijeta.“

Iako sve traje mjesecima, proces nije blizu okončanja...

„Sigurno je da je ovo proces koji će dugo trajati i čijem se pozitivnom ishodu nadamo. Na ekspertnom sastanku donijeli smo nekoliko zaključaka koji trebaju služiti kao smjernice Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH za dalje korake. U svakom slučaju i TRIAL International, kao pravni zastupnik oštećene, nastavit će insistirati na punoj implementaciji odluke Komiteta i sigurno je da ovo neće biti jedini tematski sastanak koji je organizovan na ovu temu“, poručuje Tiro.

Usaglasiti sa svim nivoima vlasti

Saliha Đuderija, pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH navodi kako se odlukom ne utvrđuje rok, „ali je obaveza nadležnih vlasti u BiH da pokrene aktivnosti na implementaciji Odluke i da izvjesti o tome nadležni UN komitet za torturu“. Dalje objašnjava koji su koraci do sada poduzeti.

„Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je sačinilo Informaciju i istu dostavilo putem Ministarstva vanjskih poslova UN komitetu 8. 11. 2019. godine u kojoj su navedene dalje aktivnosti. Ovu Informaciju je UN komitet razmatrio 20.1. 2020. godine te pozdravio aktivnosti koje su započete od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, ali je putem Ministarstva vanjskih poslova zatražio dostavu novog komentara tj. Informaciju o tome šta će konkretno nadležne vlasti u BiH preduzeti u pogledu provođenja ove Odluke imajući na umu situaciju oko COVID-19 sa rokom do 20. avgusta 2020. godine.“

Đuderija kaže kako je njeno Ministarstvo pokrenulo proces konsultacija sa nadležnim institucijama s namjerom da o svemu izvijesti Vijeće ministara BiH, „obzirom da se neka od pitanja odnose na nadležno postupanje drugih institucija u Bosni i Hercegovini (entiteske vlade, vlada Brčko distrikta, pravosuđe) i sa ciljem da se predlože usaglašeno dalje aktivnosti u pogledu izvršenja preuzetih međunarodnih obaveza I o tome izvjesti UN komitet“.

„Održane su stručne konsultacije – okrugli sto 25.6.2020. godine uz podršku TRIAL-a u Sarajevu, na kojima su sudjelovali predstavnici nekih nadležnih institucija koji su razgovarali i predložili neke od modaliteta za realizaciju obaveza iz Odluke. Svi učesnici su istakli da ova Odluka može igrati presudnu ulogu u promjeni pravnog okvira i prakse provođenja zakona u odnosu na naknadu žrtava ratnih zločina u BiH te da će biti potrebno mijenjati neke od zakona posebno u dijelu ostvarivanja prava na obeštećenje žrtava.“

Važan iskorak

Kada je u pitanju naknada štete žrtvama, Đuderija ukazuje kako bi se, kreiranjem efikasnog sistema izvršenja sudskih presuda u kojima su dosuđene naknade štete i njihovm isplatom, napravio važan iskorak koji bi doveo do uspostave efektivnog sistema reparacija za sve žrtve ratnih zločina u BiH.

„Provedba ove odluke je najvažniji dio procesa koji je tek započeo i koji će se u narednom periodu nastaviti, što će uključivati i organizaciju nekoliko ekspertnih okruglih stolova kako bi se prinašla adekvatna zakonska riješenja uključujući i osiguranje finasijskih sredstav za realizacju prava na obeštećenje žrtvama ovog obika zločina“, navodi pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, te ponavlja kako je podrebno rješenja usaglasiti sa predstavnicima drugih nivoa vlasti u BiH.

Izvor: Al Jazeera

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove autora komentara, a ne stavove Al Jazeere Balkans. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja jer takvi komentari neće biti objavljeni. Al Jazeera Balkans zadržava pravo da određene komentare obriše bez najave i objašnjenja.