Zagreb

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Hrvatsko nov­inarsko društ­vo do­bi­lo je rješen­je Opštin­skog suda u Za­gre­bu o zapljeni nekret­nine u ko­joj im je sjedište. Na­jveće udružen­je nov­inara u Hrvatskoj izgu­bi­lo je sud­s­ki spor pro­tiv kom­pani­je sa ko­jom je sklop­i­lo ugov­or početkom devedesetih. Iznos koji mora­ju da plate – go­to­vo 350.000 eura –  pred­stavl­ja ve­li­ki fi­nan­si­js­ki udarac i ugroža­va op­stanak or­ga­ni­zaci­je koja […]

Published On 05 Nov 2018

Smrt mladića u Za­prešiću kod Za­gre­ba u Hrvatskoj je potak­la pi­tan­je funkcionisan­ja sis­tema hitne službe. Lokalna vlast pre­bacu­je odgov­ornost na državu, a drža­va na gradove i žu­pani­je. Za to vri­jeme, kažu u Udruzi dje­lat­ni­ka hitne med­i­cinske po­moći, izm­jene Za­kona sto­je u ladi­ci.

Published On 14 Aug 2018

U cen­tru Za­gre­ba poče­lo je rušen­je Parom­li­na. Ri­ječ je o kul­turnom do­bru i za­štićenom spomeniku in­dus­tri­jske arhitek­ture. Vlas­nik je Grad koji je i poslao bagere, uz obra­zložen­je da je Parom­lin zbog dotra­jalosti postao opasan za pro­laznike. No, u Gradu su priz­nali da za radove ne­ma­ju potreb­na odobren­ja. Prilog Mar­tine Kisel­jak.   

Published On 02 Jul 2014

Ret­ro­spek­tiv­na izlož­ba dela Pabla Pi­cas­sa u Za­gre­bu, na­javlji­vana kao ve­li­ki do­gađaj, na sinoćn­jem je ot­varan­ju sruši­la sve reko­rde. Pre­ma prvim proc­je­na­ma, izložbu je samo u sub­o­tu navečer pogleda­lo blizu sedam hil­ja­da lju­di. Na ulazak u ga­ler­i­ju Kloviće­vi dvori čeka­lo se i po neko­liko sati.  

Published On 24 Mar 2013

Za­greb go­d­i­na­ma prati glas jedne od na­j­dosad­ni­jih evrop­skih metropo­la, pogo­to­vo u ljet­nim mjesec­i­ma. Ove se go­dine taj do­jam o glavnom hrvatskom gradu želi promi­jen­i­ti. Pri­je neko­liko dana počela je man­i­festaci­ja pod nazivom ZgKul, koja ob­jed­in­ja­va ponudu svih ljet­nih do­gađan­ja u metropoli. U okviru pro­gra­ma je 30 fes­ti­vala, kon­cer­a­ta, smotri i pred­sta­va na otvorenom, koje će […]

Published On 01 Jul 2012