Vojvodina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pod užas­nim uslovi­ma, pre­vareni, ugroženi i obe­spravl­jeni, nado­mak na­jvećeg gradil­iš­ta u Sr­bi­ji, na ek­ster­i­tori­jal­nom iman­ju ki­neske kom­pani­je za proizvod­nju guma Lin­g­long, žive rad­ni­ci iz Vi­jet­na­ma.

Published On 17 Nov 2021

Ob­javl­jen je konkurs nami­jen­jen muz­ičari­ma koji će do­biti pri­liku za veću vidljivost na muz­ičkoj glob­al­noj sceni, fi­nan­si­jsku po­dršku i ra­zličite mogućnos­ti za un­apređi­van­je kar­i­jere.

Published On 17 Nov 2021

Vo­jvo­d­i­na je, za­h­valju­jući svom ge­ograf­skom položa­ju, već hil­jadama go­d­i­na veo­ma prometan pros­tor.

blog by Gordana Momčilović Ilić
Published On 24 Feb 2020