Vojvodina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vo­jvo­d­i­na je, za­h­valju­jući svom ge­ograf­skom položa­ju, već hil­jadama go­d­i­na veo­ma prometan pros­tor.

blog by Gordana Momčilović Ilić
Published On 24 Feb 2020

Ponosi­ti Srbi i Srp­kin­je postali su Slo­vaci da bi mogli da se up­išu na pose­ban bi­rač­ki spisak, što im je omogući­lo da u nedelju, 4. no­vem­bra, glasaju na iz­bori­ma na ko­ji­ma su se bi­rali članovi na­cionalnog save­ta slo­vačke man­jine i po­drže lis­tu koja je, pogađate, di­rek­t­no povezana sa vlada­jućom strankom.

blog by Gordana Momčilović Ilić
Published On 08 Nov 2018

I baš tu kod sus­re­ta Tise i Duna­va, dolaz­im na počet­nu tačku – krčedin­sku adu, i na priču o ču­dotvornom ma­g­a­rećem mleku.

Published On 29 Jul 2018