Venecuela

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Li­ječni­ci u bol­ni­ca­ma pre­punim paci­je­na­ta u Man­ausu kažu da su neki obol­jeli um­r­li zbog ne­dostat­ka kisi­ka.

Published On 03 Feb 2021

Vođa opozi­ci­je u Venecueli Juan Guai­do tvr­di da je i dal­je pred­sje­dava­jući Na­cionalne skupš­tine bez obzi­ra na rezul­tate par­la­men­tarnih izb­o­ra. Iako se i dal­je bro­je glaso­vi na iz­bori­ma koje je opozi­ci­ja bo­jko­to­vala, pret­postavl­ja se da će pred­sjed­nik Nico­las Maduro do­dat­no učvrsti­ti vlast u zemlji.

Published On 07 Dec 2020