Velika Britanija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Or­ga­ni­zaci­ja Wik­iLeaks ob­jav­i­la je da od­lu­ka o izručen­ju nije kraj pravne bitke i na­jav­i­la je žal­bu na od­luku koja je ‘crni dan za medi­jske slo­bode’.

Published On 17 Jun 2022

Za ra­z­liku od ser­i­je, u ko­joj se igra na živ­ot i smrt, na­j­go­ra sud­bi­na koja može dočekati 456 igrača u novom tak­mičen­ju bit će od­lazak kući bez glavne na­grade od 4,56 mil­iona dolara.

Published On 15 Jun 2022