Velika Britanija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­jviše ran­gi­rani član kral­jevske porodice, nakon 95-godišn­je kraljice, princ Charles je pron­ašao vre­me­na u svom ras­pore­du službenih an­gaž­mana u posljed­njih 50 go­d­i­na da nasli­ka go­to­vo 680 ak­varela.

Published On 13 Jan 2022

Pa­le­on­tolozi sma­tra­ju da se radi o otkriću bez presedana, kako zbog veličine, tako i zbog cjelovi­tosti fos­i­la, te da je ri­ječ o jed­nom od na­jvećih nalaza u bri­tan­skoj pa­le­on­tološkoj his­tori­ji.

Published On 11 Jan 2022