Velika Britanija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Boris John­son, nje­go­va supru­ga i tadašn­ji min­istar fi­nan­si­ja Rishi Sunak bili su među os­oba­ma koje je poli­ci­ja kazni­la zbog oku­pl­jan­ja u vri­jeme ko­rona virusa.

Published On 15 Mar 2023