Urugvaj

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tabare Vazquez položio je u ned­jelju za­k­letvu i vra­tio se na mjesto pred­sjed­ni­ka Urug­va­ja, na položaj koji je pri­je pet go­d­i­na pre­pus­tio Joseu Mu­ji­ci.

Published On 01 Mar 2015

Urug­va­js­ki pred­sjed­nik Jose Mu­ji­ca, ko­jem is­tiče man­dat, nas­to­ji da od svog od­las­ka ne pravi ve­liku pom­pu. Pokuša­va u javnos­ti saču­vati sliku sebe kao skromnog čov­je­ka. Ipak, po svoj prili­ci, to neće biti moguće. Izv­jes­tan broj lju­di priprema emo­cionalan is­praćaj čov­je­ka koji je os­tavio ve­likog tra­ga kako na ovu malu državu, tako i iz­van njenih grani­ca.

Published On 27 Feb 2015

Urug­va­j­ci priprema­ju emo­cionalan is­praćaj od­lazećem pred­sjed­niku, koji je os­tavio ve­likog tra­ga na ovu malu državu i šire.

Published On 27 Feb 2015