Ukrajina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na okupi­ra­nom Krimu je u osam go­d­i­na pro­ce­suira­no više od 200 lju­di iz poli­tičk­ih ra­zlo­ga, a na­j­man­je njih 136 su zadržani kao poli­tič­ki zatvoreni­ci, kaže tuži­lac Au­tonomne re­pub­like Krim.

Published On 27 Jun 2022

Sjed­in­jene Amer­ičke Države su uje­dinile za­pad­ni svi­jet u nametan­ju brz­ih i oštrih ekonom­skih sankci­ja Rusi­ji.

Published On 25 Jun 2022