Ujedinjeno Kraljevstvo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sahrana bri­tanske kraljice Eliz­a­bete II biće održana u pris­ustvu više od 500 zvanični­ka, a do­gađaj, koji medi­ji nazi­va­ju ‘sahra­nom stol­jeća’, za lon­don­sku poli­ci­ju biće lo­gis­tič­ki i si­gunos­ni iza­zov.

Published On 19 Sep 2022