Ujedinjeni Arapski Emirati

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Od 1. jan­u­ara državni službeni­ci u Ujed­in­jen­im Ara­p­skim Emi­ra­ti­ma će ra­di­ti pola dana i petkom, na tradi­cional­ni is­lam­s­ki sveti dan, dok će sub­o­ta i ned­jel­ja biti slo­bod­ni dani.

Published On 07 Dec 2021

U pro­tek­lih de­vet mjese­ci Izrael i Emi­rati su sklop­ili spo­razume o tr­govi­ni i sarad­nji i vjeru­je se da je bi­lat­er­al­na razm­je­na već pre­maši­la 350 mil­iona dolara.

Published On 29 Jun 2021