Uganda

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ak­tivisti za za­šti­tu živ­otne sre­dine iz Ugande tvrde da je u toku uniš­ta­van­je za­štićene prašume kako bi se napravio pros­tor za plan­tažu šećerne trske. Šum­s­ki rez­er­vat Bu­go­ma dom je stoti­na­ma vrs­ta živ­ot­in­ja, uključu­jući ugrožene čim­panze. 

Published On 14 Oct 2020

Chia sje­menke postale su pop­u­lar­na zdra­va hrana. Glob­al­na po­tražn­ja za Omega 3 ul­jem, fos­forom i mag­nez­i­jem iz chia sje­men­ki, imala je neočeki­van ut­je­caj na poljoprivre­du Ugande. U mnogim sluča­je­vi­ma pri­hod se utrostručio.

Published On 07 May 2017

Pred Među­nar­o­d­nim kaz­nen­im su­dom u Hagu je poče­lo suđen­je višem za­pov­jed­niku pobun­jeničke grupe iz Ugande. Do­minic Ong­wen op­tužen je za ratne zločine i zločine pro­tiv čov­ječnos­ti. Nje­gove žrtve mis­le kako je pro­ces jed­nos­tavno pre­s­por.

Published On 06 Dec 2016

U Ugan­di se nalazi planin­s­ki vi­jenac Ruen­zori čiji se glečeri sve brže tope zbog glob­alnog za­gri­ja­van­ja. Kako glečeri danas iz­gleda­ju i ko­liko nji­ho­vo topljen­je ut­ječe na lokalno stanovništ­vo, is­tražio je naš re­porter.  

Published On 16 Nov 2016