Turska i Saudijska Arabija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Prethod­no je amer­ič­ki državni sekre­tar, tokom raz­gov­o­ra s na­jvišim saudi­jskim zvaničnici­ma, pre­nio zabrin­u­tost SAD-a zbog nes­tanka nov­inara Ja­mala Khashog­gi­ja.

Published On 16 Oct 2018

Sjed­in­jene Amer­ičke Države kon­ačno su pro­gov­o­rile o nes­ret­noj sud­bi­ni saudi­jskog nov­inara Ja­mala Khashog­gi­ja. Amer­ič­ki pred­sjed­nik Don­ald Trump rekao je kako je duboko zabrin­ut zbog tog sluča­ja. Nje­go­va iz­ja­va us­li­jedi­la je kao reak­ci­ja na ob­javu posljed­nje fo­tografi­je nov­inara koju je ob­javio Wash­ing­ton Post. Taj list kaže kako sli­ka pokazu­je da je ušao u saudi­js­ki konzu­lat u […]

Published On 09 Oct 2018