Tanzanija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Amnesty In­ter­na­tion­al op­tužu­je Vladu Tan­zani­je da pokuša­va da ušut­ka pro­tivnike uoči opštih izb­o­ra za­kazanih za 28. ok­to­bar. Grupe za za­šti­tu ljud­skih pra­va kažu da vlasti rade pro­tiv opozi­ci­je i nov­inara. Ni glavni opozi­cioni kan­di­dat ne vjeru­je u fer i slo­bodne iz­bore.

Published On 14 Oct 2020

Pred­sjed­nik Tan­zani­je nare­dio je hapšen­je kap­i­tana tra­jek­ta koji se pre­vr­n­uo na jezeru Vik­tori­ja i pro­glasio četvorod­nevnu žalost. Na­j­man­je 130 lju­di se utopi­lo kada je pretr­pan brod po­ton­uo u četvr­tak popodne. Spasi­lačke ekipe tra­ga­ju za prežive­li­ma, a nade je, kažu, sve man­je.    

Published On 22 Sep 2018

Četvoro tan­zani­jske djece sa al­biniz­mom u Sjed­in­jen­im Amer­ičkim Država­ma usko­ro će do­biti pro­tetičke udove. Oni su žrtve na­pa­da zbog boje kože. U nekim di­jelovi­ma Afrike vjeru­je se kako di­jelovi ti­jela al­bi­no lju­di – donose sreću.

Published On 05 Jul 2017

Tan­zani­js­ka vla­da je počela sa pre­m­ješ­tan­jem javnih in­sti­tu­ci­ja u glavni grad Do­du­mu. Ovim pote­zom se nas­to­je cen­tral­izirati min­istarst­va koja se nalaze u ra­zličitim gradovi­ma. Ri­ječ je o ve­likom pro­jek­tu koji po­drazu­mi­je­va pre­sel­jen­je i više hil­ja­da službeni­ka.  

Published On 07 Oct 2016

Dese­ci hil­ja­da stanovni­ka Bu­rundi­ja od nasil­ja su pob­jegli u sus­jed­nu Tan­zani­ju. Sm­ješteni su u pre­punim izb­jegličkim kam­pov­i­ma. Hu­man­i­tarne or­ga­ni­zaci­je up­o­zo­rava­ju da nema do­voljno mjes­ta za sve i da su uslovi sve gori. Na­jnovi­ji prob­lem je epi­demi­ja kol­ere, od koje su do sada pre­minule 33 os­obe.

Published On 22 May 2015