Tajland

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tokom pan­demi­je ko­rona virusa neke za­jed­nice su predah­nule od prob­le­ma koje ugrožava­ju način na koji žive stol­jeći­ma. Staros­je­dioce na na­jvećem taj­land­skom otoku radu­je ob­no­va ri­bljeg fon­da, a buka s obližn­jih gradil­iš­ta je uti­h­nu­la jer stranih tur­ista nema. Ipak, sve izv­jes­ni­ji povratak bro­jnih pos­jeti­la­ca ponovno brine lokalno stanovništ­vo da bi mogli biti ot­jerani iz do­mo­va u […]

Published On 27 Nov 2020