Švicarska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pvećan­je bro­ja sluča­je­va, ak­tuel­na evolu­ci­ja virusa i pri­ti­sak na zdravstvene službe u bro­jn­im zeml­ja­ma znače da je situaci­ja i dal­je ur­gent­na, navode iz WHO-a.

Published On 13 Jul 2022

Švi­cars­ka uvo­zom pod­miru­je 40 pos­to potre­ba za hra­nom, a njene za­l­i­he pre­ma važećim propisi­ma pokri­va­ju tri do če­tiri mjese­ca potrošn­je; sada bi tre­bale pokri­vati šest mjese­ci.

Published On 01 Jul 2022