Švicarska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sm­rt­ni sluča­je­vi su u po­ras­tu u Africi, kon­ti­nen­tu s na­jnižim pos­totkom vakci­naci­je, rekao je gen­er­al­ni di­rek­tor Sv­jetske zdravstvene or­ga­ni­zacij Tedros Ad­hanom Ghe­breye­sus.

Published On 23 May 2022

Suprot­no općem do­j­mu, Među­nar­o­d­ni olimpi­js­ki od­bor (MOO) u svom na­jnovi­jem izv­ješ­ta­ju dokazu­je da se veći­na olimpi­jskih bo­ril­iš­ta nas­tavl­ja ko­ris­ti­ti i nakon Olimpi­jskih igara.

Published On 20 May 2022

Ovo će biti prvo pokre­tan­je na­jvećeg sv­jet­skog ubrzi­vača za su­daran­je čes­ti­ca pro­tona, nakon što je bio ugašen zbog održa­van­ja, koje je do­dat­no pro­dul­jeno zbog pan­demi­je.

Published On 20 Apr 2022

Proglašen­je pan­demi­je jed­nos­tavno je bilo no­ti­fi­ci­ran­je ono­ga što se već do­godi­lo, a zeml­je su o tome šta će se do­godi­ti bile do­bro obav­i­ještene un­apri­jed. 

Published On 11 Mar 2022