Srbija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Maja Mi­tić, um­jet­nič­ka di­rek­tor­i­ca i se­lek­tor­i­ca Nišville Jazz Teatar Fes­ti­vala gov­ori o ovo­godišn­jem fes­ti­valu, ula­gan­ju u kul­tu­ru, kul­turnoj politi­ci i iden­tite­tu jednog nar­o­da.

Published On 03 Aug 2022