Španija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pe­dru Sanchezu, koji je na vlasti od jula 2018, Bosna i Herce­gov­ina je poseb­no zan­imlji­va jer je ond­je ra­dio od 1997. do 1999. kao šef kabi­ne­ta vi­sokog pred­stavni­ka Car­losa Wes­t­en­dor­pa.

Published On 29 Jul 2022

Crtež naz­van ‘Tri fig­ure’ otkriv­en je u prtl­jagu švi­carskog državl­jan­i­na koji je um­jet­ninu htio uni­jeti u Špani­ju, no nije je htio pri­jav­i­ti carinici­ma, tvrdeći da se radi o kopi­ji i nema vri­jed­nost.

Published On 19 Jul 2022