Španija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ronal­do je obećao je da će, ako se Val­ladol­id ko­jem je većin­s­ki vlas­nik vrati u Primeru, proći hodočas­ničku rutu od Val­ladol­i­da do San­ti­a­ga de Com­postele.

Published On 06 Jun 2022

Vla­da Špani­je pokrenu­la je na­cional­ni plan za ek­stremne tem­per­a­ture, nakon što je me­te­o­rološ­ka agen­ci­ja Aemet up­o­zo­ri­la da će ovaj maj u Špani­ji biti jedan od na­jvre­li­jih u pro­tek­lih neko­liko go­d­i­na.

Published On 20 May 2022